Головна ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ UPL

БМ 86

БM 86 стимулює цвiтiння i зав’язування плодiв, полiпшує їх якiсть у плодових та овочевих культур, забезпечуючи збiльшення товарного врожаю. Головним складником бiостимулянту є бiологiчно активний фiльтрат з водоростей Ascophyllum nodosum, виготовлених на основi технологiї Physio Activator® Technology. Водоростi Ascophyllum nodosum — це надзвичайно багате джерело активних бiологiчних речовин: олiгосахаридiв, амiнокислот, бетаїнiв, вiтамiнiв та фiтогормонiв. Physio Activator® Technology — технологiя активiзацiї фiзiологiчних процесiв; це унiкальна i запатентована технологiя, розроблена пiдроздiлом компанiї «UPL» — Ґоемар у Францiї.

Категорія: Тег:

Опис

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ   магнiй — 4,8%, сiрка — 9,6%, бор — 2,03%, молiбден — 0,02%, активний фiльтрат  GA 142
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА  розчинний  концентрат (ВР)
ХIМIЧНА ГРУПА   елементи живлення,  фiльтрат з морських  водоростей
УПАКОВКА    бутель 1 л, канiстра 5 л
КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI    3  
МЕХАНIЗМ ДIЇ
• Активiзує взаємозв’язки мiнерального живлення внаслiдок збiльшення активностi деяких ключових ферментiв.
• Полiпшує мiнеральне живлення, а отже стимулюється зав’язування плодiв.
• Активiзує подiл клiтин, завдяки чому збiльшується рiст плодiв.
• Додає енергiї та стимулює синтез полiамiнiв у генеративних частинах рослини пiд час цвiтiння та зав’язування плодiв.
ЕФЕКТИВНIСТЬ
Бiостимулянт БМ 86 забезпечує:
• покращення поглинання елементiв мiнерального живлення рослинами, адже фiзiологiчнi активатори GA 142 активiзують продукування ферментiв, вiдповiдальних за живлення азотом i фосфором, а також мiкроелементами; 
• полiпшує зав’язування та формування плодiв, адже фiзiологiчнi активатори GA 142 збiльшують продукування гормонiв цвiтiння полiамiнiв, стимулюючи зав’язування плодiв, кращий раннiй розвиток плодiв, i полiпшують їх диференцiацiю.
РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати форсунки ID, IDK, ITR з розмiром крапель 250-450 МОД μm для садiв.
СУМIСНIСТЬ
БM 86 сумiсний у бакових сумiшах з бiльшiстю iнсектицидiв та фунгiцидiв, проте не рекомендується його застосування iз гербiцидами. Не рекомендується застосування iз препаратами, до складу яких входять фiтогормони: ауксини, цитокiнiни, гiберелiни, етилен тощо. У випадку змiшування в робочому розчинi з добривами або засобами захисту рослин препарат БМ 86 слiд додавати в останню чергу.