Головна ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ UPL

РУТЕР

Рутер активiзує рiст i розвиток кореневої системи, а також поглинання i засвоєння елементiв мiнерального живлення з ґрунту. Головним складником бiостимулянта є бiологiчно активний фiльтрат з водоростей Ascophyllum nodosum, виготовлених на основi технологiї Physio Activator® Technology. Продукт додатково збагачений легкозасвоюваним фосфором i калiєм, важливих не лише для росту i розвитку кореневої системи, але й для успiшної перезимiвлi та закладання майбутньої продуктивностi. Physio Activator® Technology — технологiя активiзацiї фiзiологiчних процесiв; це унiкальна i запатентована технологiя, розроблена пiдроздiлом компанiї «UPL» — Ґоемар у Францiї. Водоростi Ascophyllum nodosum — це надзвичайно багате джерело активних бiологiчних речовин: олiгосахаридiв, амiнокислот, бетаїнiв, вiтамiнiв та фiтогормонiв.

Категорія: Тег:

Опис

ДIЮЧI РЕЧОВИНИ    фосфор — 13%,    калiй — 5%, активний    фiльтрат GA 142    
ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА     розчинний  концентрат (ВР)
ХIМIЧНА ГРУПА     макроелементи   живлення, фiльтрат з  морських водоростей
УПАКОВКА    канiстра 5 л
КЛАС НЕБЕЗПЕЧНОСТI 3  
МЕХАНIЗМ ДIЇ
• Активiзує взаємозв’язки мiнерального живлення: перевiрений вплив на активнiсть деяких ключових ферментiв.
• Полiпшує фосфорне живлення, засвоєння фосфору з ґрунтово-вбiрного комплексу i добрив.
• Стимулює енергiю росту кореневої системи.
• Полiпшує водний баланс рослин.
• Забезпечує успiшну перезимiвлю завдяки накопиченню цукрiв.
РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm.
СУМIСНIСТЬ
Рутер* може застосовуватись у сумiшах з пестицидами та агрохiмiкатами. Максимальний синер- гiчний ефект спостерiгається при поєднаннi препарату з фунгiцидами та iнсектицидами. Перед застосуванням слiд уважно прочитати iнструкцiї щодо застосування препаратiв. Перед першим застосуванням потрiбно обов’язково здiйснити тест на сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi та на прояв фiтотоксичностi в с.-г. культур. Не застосовувати в бакових сумiшах з препаратами, що мiстять оливи, мiдь (Cu) i сiрку (S) та їх похiднi, а також iз препаратами, до складу яких входять фiто- гормони: ауксини, цитокiнiни, гiберелiни, етилен тощо.